Software a mida

Dissenyem i desenvolupem aplicacions informàtiques a mida. Estudiem els objectius, sector d’activitat i necessitats específiques del teu negoci o entitat i oferim solucions tecnològiques personalitzades.

Eina Gestió Voluntariat – Fundació Espigoladors

La Fundació Espigoladors és una organització sense ànim de lucre que lluita contra el malbaratament alimentari. Dintre de la seva activitat organitzen espigolades: recollides d’aliments que no es poden vendre i es canalitzen cap a entitats socials. Hem participat en la digitalització d’aquest procés, facilitant la gestió i logística de les espigolades. Ho hem fet amb la creació d’un backoffice en Python que permet connectar voluntàries, espigolades i productors.

Els voluntaris es mapegen per facilitar el contacte per proximitat i desplaçament al punt d’espigolada. L’eina també ofereix a la fundació una solució adaptada a dispositius mòbils pel control d’assistència a les espigolades.

Calculadora de la petjada ecològica

Casa Jam Barcelona és un alberg on es promou un model de turisme responsable en el que és clau generar consciència ambiental. Amb aquest propòsit, s’ha desenvolupat una eina per calcular la petjada ecològica dels clients de l’alberg. Es presenta una aplicació on el client pot introduir les dades del seu viatge i consultar el consum diari mitjà de llum, aigua i residus durant la seva estada a l’alberg. Al finalitzar la seva estada rep un correu amb el càlcul de la seva petjada ecològica.

Des de Jamgo hem creat un backoffice amb el Jamgo Framework per rebre els consums en temps real d’electricitat, aigua i residus a l’alberg. També s’ha desenvolupat un motor de càlcul en base al recorregut i mitjà de transport emprat pel client per calcular les seves emissions de CO2. Amb aquests càlculs es presenten uns indicadors en una webapp desenvolupada en React on es poden visualitzar aquestes dades de en temps reals de manera gràfica.

Les Meves Ajudes – eina ajudes socials

Les Meves Ajudes és una eina de l’Ajuntament de Barcelona dissenyada perquè qualsevol persona pugui conèixer les ajudes socials a què té dret. L’aplicatiu funciona de manera anònima i, en base a la informació introduïda, indica quines ajudes es poden sol·licitar, així com una estimació de l’import i els tràmits que cal seguir per demanar-les.

L’aplicació web es presenta mitjançant un site Drupal. Aquest gestor de continguts conté, per una banda, el contingut estàtic on s’informa de les ajudes que hi ha incloses dins del simulador. Per altra banda, conté encastada la pròpia aplicació React del Simulador d’ajudes. El motor que realitza el càlcul d’ajudes està programat mitjançant la plataforma open source OpenFisca.

Tecnologies 
React, NodeJS, Express, Python, OpenFisca

Balanç Social – eina impacte social

Balanç Social és una eina de la Xarxa d’Economía Solidària pensada per la rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern de les entitats de l’economia solidària. Per aquesta eina hem construït un aplicatiu que permet als usuaris de les diferents entitats respondre uns qüestionaris on es poden autoavaluar en termes de medi ambient, perspectiva de gènere, entorn laboral, etc.
Aquest aplicatiu està connectat amb un backoffice o àrea de gestió que permet a l’equip del projecte revisar els qüestionaris respostos per les entitats, filtrar i exportar les respostes, afegir/editar/eliminar nous mòduls, indicadors i preguntes i relacionar-los entre sí, entre d’altres funcionalitats.

Tecnologies 
Java, Spring, Vaadin

Pam a pam – mapa economia solidària

+

Pam a pam és el mapa col·laboratiu de l’Economia Social i Solidària de Catalunya. Una eina col·lectiva que contribueix a la transformació social mitjançant la visibilització d’iniciatives que operen sota els criteris de l’economia solidària.

Els principals objectiu del projecte a nivell extern han consistit en millorar la plataforma web de Pam a pam pel que fa al disseny, l’usabilitat i la funcionalitat. A nivell intern, el gran objectiu ha sigut fer que la nova plataforma millorés la gestió de dades de projecte i els fluxes de comunicació interns entre les treballadores del projecte i les voluntàries. Amb aquesta intenció, hem construït un backoffice en Java per gestionar la informació interna i una aplicació web basada en WordPress.

Tecnologies
Wordpress, Spring, Vaadin

Directori d’Empreses d’Economia Social

El Directori en línia d’Empreses d’Economia Social és una eina impulsada per l’Ajuntament de Barcelona. Està pensada com un cercador per mostrar l’oferta existent a l’Economia Social i que beu directament dels registres oficials de l’àmbit.
Hem construït una plataforma integrada per un backoffice o àrea de gestió de dades en Java i una aplicació web basada en WordPress connectades per una API REST. El gestor de continguts juntament amb el backoffice permet al projecte, de manera autònoma i amb un mínim esforç, actualitzar i gestionar la informació de manera fàcil.

Tecnologies
Wordpress, Java Spring

APPel lloc – aplicatiu per cohabitatge

APPel lloc és un aplicatiu online per avaluar la viabilitat econòmica i arquitectònica dels projectes de cohabitatge impulsat per Perviure. L’entitat treballa per garantir la viabilitat dels projectes d’habitatge cooperatiu en totes les seves dimensions: econòmica i financera, de les relacions, jurídica i arquitectònica.

El software APPel lloc permet afegir/editar/eliminar els grups d’habitatge, gestionar les dades mestres dels perfils, simulacions i enquestes i analitzar les simulacions dels grups d’habitatge. Amb les dades introduïdes a les simulacions l’aplicatiu fa una projecció de la viabilitat econòmica del projecte.

Tecnologies
Java, Spring, Vaadin

Téstate – plataforma proves VIH

Téstate és un projecte impulsat pel Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT). La plataforma està pensada per avaluar l’efectivitat d’autorecollida de mostres per a la realització de la prova del VIH i posterior consulta del resultat en línia.
Un aspecte clau del projecte ha sigut l’usabilitat. La plataforma havia de ser fàcil d’utilitzar i transmetre la confiança suficient als usuaris com per realitzar un test del VIH en línia. Tenint en compte que la majoria d’usuaris accedirien a la plataforma via mòbil, ha sigut un repte treballar un aplicatiu ben pensat i testat en dispositius mòbils. Per la part de backoffice o àrea de gestió, s’ha prioritzat la mostra i exportació de dades de manera clara, donat que es tracta d’un projecte d’investigació.
Tecnologies
Angular, NodeJS, Express, MongoDB

Irídia – Àrea de gestió

El Servei d’Atenció i Denúncia davant de situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) d’Irídia ofereix assistència jurídica i psicosocial gratuïta a les persones que pateixen situacions de violència institucional en el marc del sistema penal català.

El centre gestiona el seguiment de les denùncies amb una eina feta a mida que facilita l’entrada dels casos, el seu assessorament i seguiment.

Pel desenvolupament d’aquest servei, hem fet servir el Jamgo Framework, el que ha permés al personal del SAIDAVI centralitzar tota la seva informació en un backoffice de gestió.

Tecnologies 
Java, Spring, Vaadin

Plataforma governança

Eina digital per acompanyar al Tercer Sector Social impulsada per La Confederació. La plataforma està pensada per avançar col·lectivament cap a la millora de la participació interna i la gestió democràtica de les organitzacions.
El software desenvolupat permet a les entitats registrar-se i generar una diagnosi inicial de l’estat de la governança democràtica de l’entitat. En base a les respostes i altres variables programades, l’aplicació genera una matriu de la governança democràtica de forma automàtica. El servei es gestiona des d’un backoffice on es poden gestionar les dades mestres, elaborar els qüestionaris i consultar les dades recollides a la matriu.

Tecnologies
Python, Django

Snappy Research – estudis de mercat en temps real

Snappy Research és una aplicació web per a realitzar estudis de mercat en temps real. L’aplicatiu permet confeccionar qüestionaris en funció dels objectius de la campanya. Els enquestats responen des d’una aplicació al seu dispositiu mòbil i a mesura que completen les enquestes l’usuari veu els resultats en el panell de control mitjançant gràfics i descàrrega de taules en fulls de càlcul.

En conjunt és un sistema d’alta complexitat que requereix, afegit a la feina estàndard de desenvolupament, una feina d’arquitectura combinada amb un acompanyament del client en els processos d’anàlisi de requeriments i decisions tecnològiques.

Tecnologies
PHP, Symfony, Java, Spring, Vaadin

TCQi – planificació temporal projecte construcció

Software impulsat per l’Institut de Tecnologies de la Construcció pensat per la planificació temporal d’una construcció que permet vincular l’activitat d’una obra a un pressupost. Una de les funcionalitats més interessants de l’eina és que permet realitzar un diagrama de Gantt per planificar calendari i editar-lo de manera dinàmica.

Els grans reptes del projecte han sigut la reescriptura d’algoritmes complexos proporcionats pel client, la implementació de proves unitàries per a verificar el seu correcte funcionament, la integració amb altres mòduls de l’aplicatiu i la maquetació del diagrama de Gantt perquè fos fàcilment editable.

Tecnologies 
Angular JS, Java, Spring

En Jamgo portem anys evolucionant una sèrie de llibreries de codi obert que ens serveixen per realitzar desenvolupaments d’aplicacions de tipus backoffice sense necessitat de començar cada vegada el desenvolupament de zero: el Jamgo Framework.

Amb aquest esperit, hem treballat juntament amb l’equip tècnic del client en el desenvolupament i desplegament de noves aplicacions per la gestió de tràmits, formularis i gestió del seu CRM que han permès modernitzar l’arquitectura i introduir noves tecnologies en l’entorn de desenvolupament de les aplicacions de l’ICAB.

Tecnologías:
Java, Spring, Vaadin