Back to FAQ
-What is a technology cooperative?

Una cooperativa tecnològica, com qualsevol empresa tecnològica, ofereix solucions informàtiques a altres organitzacions, empreses o persones. Però aleshores, què marca la diferència amb una empresa tecnològica tradicional? Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s’han agrupat voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns, a través d’una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. A Jamgo som professionals del món de la tecnologia que vam trobar en el cooperativisme una manera de guanyar-nos la vida sense ficar els nostres coneixements al servei d’empreses allunyades dels nostres valors. La fórmula cooperativa ens permet prendre decisions conjuntament, definir uns objectius propis i acords als nostres valors, tractar a tothom d’una manera justa, col·laborar i cooperar amb altres sense ser esclaves de la nostra feina i molt més!

Les cooperatives tecnològiques es dediquen al desenvolupament de software, és a dir, a la creació de programari que possibilita la realització de tasques específiques. Aquestes empreses, com qualsevol empresa tecnològica, es dediquen a pensar el disseny d’aquest programari i desenvolupar-lo i implementar-lo correctament. Una cooperativa tecnològica pot oferir serveis de consultoria, suport tècnic, auditories, serveis informàtics, projectes, etc. 

A Jamgo fa més de deu anys que vam convertir-nos en cooperativa tecnològica. Al principi, només sabíem que, al igual que relata la Marga Padilla de la cooperativa tecnològica Dabne, volíem:

  • Guanyar-nos la vida, però no a qualsevol cost.
  • Volíem ser part del procés de presa de decisions i que no hi haguessin jerarquies. 
  • Volíem transparència. 
  • Volíem definir els nostres propis objectius i canviar-los quan fos necessari. 
  • Volíem que es tractés a tothom per igual i de manera justa.
  • Volíem col·laborar i cooperar amb altres sense ser esclaus de la nostra feina. 

Ser una cooperativa tecnològica ha suposat per nosaltres el paraigües legal que ens ha permès posar en pràctica tots aquests desitjos. La cooperativa és un model d’empresa basat en les persones i que utilitza el capital per assolir els seus objectius, al contrari de les empreses tradicionals on el capital és el centre. A més, les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, que tenen igualtat de drets i deures (una persona, un vot) i participen activament en la definició de polítiques i la presa de decisions. Les persones sòcies contribueixen equitativament al capital de les cooperatives. 

Les cooperatives serveixen, a més, al seu teixit social de la manera més eficaç possible i enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament amb estructures locals, nacionals, regionals i internacionals. Descobrir el cooperativisme i l’economia solidària ha suposat per Jamgo trobar-nos amb moltes companyes amb un imaginari compartit i ganes de transformar el món. Estar en contacte amb l’economia solidària, ha fet que anem ampliant les nostres pràctiques molt més enllà del que havíem pensat inicialment.