Programa per planificar projectes i obres de construcció en entorn web

Context
TCQ és un programari del sector de la construcció format per un conjunt d’aplicacions informàtiques pensades per donar suport a les activitats de redacció, contractació, planificació i control de projectes i obres. L’Institut de Tecnologies de la Construcció (ITeC) decideix fer un canvi tecnològic i de paradigma portant aquest programari al núvol sota el nom de TCQi.

El programa d’ITeC TCQ està pensat per donar suport a les diferents fases del cicle de vida d’una obra, des del projecte fins que es troba en ús. Una d’aquestes fases és la de planificació temporal de l’obra permetent vincular l’activitat d’una obra a un pressupost, que es pot distribuir en diferents tasques durant l’execució. Una de les funcionalitats més interessants de l’eina és que permet realitzar un diagrama de Gantt i editar-lo sobre la planificació, la qual cosa fa que s’actualitzi de forma automàtica.

Repte
El projecte suposava un repte complex per Jamgo, tant a nivell de backend com de frontend, ja que la planificació temporal de projectes de construcció és complexa en si mateixa. Entre els majors reptes del projectes ens hem trobat:

  • A nivell de servidor: la reescriptura d’algoritmes complexos proporcionats pel client, la implementació de proves unitàries per a verificar el seu correcte funcionament, així com la integració amb altres mòduls de l’aplicatiu.
  • A nivell de client: el disseny i la maquetació de la interfície gràfica, especialment d’un diagrama de Gantt fàcilment editable que inclogués, entre altres, funcionalitats d’edició, exportació, copiat i enganxat de tasques, així com la possibilitat d’establir enllaços i limitacions entre les diferents tasques de manera gràfica i usable.

Solució
L’equip de ITeC ja estava treballant amb Angular per a la part client i Java per a la part servidor, de manera que l’equip ha treballat en aquestes tecnologies. Per afrontar la complexitat i dotar de flexibilitat el projecte, s’han seguit metodologies de desenvolupament àgils. Això ens ha permès treballar en iteracions curtes (esprints) setmanals. D’aquesta manera, s’ha facilitat la validació constant de les implementacions per part del client i s’han anat incorporant els canvis que sempre es produeixen al llarg de la vida d’un projecte tecnològic.

Tecnologies
Client:
– Angular JS
– Angular Material
Servidor:
– Java 7, Maven, Spring, JUnit
– PostgreSQL

serveis relacionats:

signatura: