Les meves ajudes: Consulta a quines ajudes i prestacions socials pots optar.

Context

L’aplicació les meves ajudes de l’Ajuntament de Barcelona és una eina dissenyada perquè qualsevol persona pugui conèixer les ajudes socials a què té dret, independentment de quina sigui l’Administració que les gestiona.

Les meves ajudes funciona de manera anònima i, en base a la informació introduïda, indica quines ajudes es poden sol·licitar, així com una estimació de l’import, i enllaça amb els tràmits que cal seguir per demanar-les. El web ha estat concebut com una eina d’apoderament de la ciutadania per reduir el problema del no accés a les prestacions públiques existents. A més de facilitar l’accés i augmentar la transparència al voltant de les prestacions públiques, també té com a objectiu desestigmatitzar la demanda, ja que qualsevol persona pot consultar la nova eina des de casa.

Infraestructura

L’aplicació web es presenta mitjançant un site Drupal dedicat exclusivament per aquest propòsit. Aquest CMS conté per una banda el contingut estàtic on s’informa de les ajudes que hi ha incloses dins del simulador, per altra banda conté encastada la pròpia aplicació React del Simulador d’ajudes.

El motor que realitza el càlcul d’ajudes està programat mitjançant la plataforma open source OpenFisca.

Quan un usuari realitza una simulació, llença una petició a OpenFisca. Aquí es on es troba tota la llògica programada sobre els requeriments per accedir a cadascuna de les ajudes. Un cop l’OpenFisca ha calculat el resultat de la simulació, aquesta s’envia a l’aplicació React que mostra el resultat a l’usuari i l’envia al Simulation Store (implementat en NodeJS) per tal d’emmagatzemar la simulació en una base de dades PostgreSQL de manera anònima però amb un identificador únic que permet recuperar la simulació en el futur per les agents de l’Ajuntament que ho necessitin.

Solució

L’aplicació està totalment documentada i disponible en Github. L’aplicació està desenvolupada amb les següents tecnologies:

– FrontEnd: La capa de frontend està composada per un Drupal i una aplicació programada en React
– Càlcul d’ajudes: El motor que realitza el càlcul d’ajudes està programat mitjançant la plataforma open source OpenFisca.
– Simulation storage: És l’aplicació que emmagatzema el resultat de les simulacions. Es tracta d’una aplicació creada amb Express i NodeJS. La base de dades utilitzada és PostgreSQL

client: Direcció d’Innovació Social - Ajuntament Barcelona

any: 2021

https://ajuntament.barcelona.cat/lesmevesajudes/ca

serveis relacionats:

Desenvolupament web i app

Software a mida

signatura: