Eina digital d’autodiagnosi per a la millora de la Governança Democràtica d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Context
En els darrers anys, La Confederació ha impulsat diferents actuacions destinades a que les organitzacions del Tercer Sector Social avancin cap a models de governança democràtica.

El client busca consolidar aquestes actuacions amb el desenvolupament d’una eina digital per acompanyar al sector i avançar col·lectivament cap a la millora de la participació interna i la gestió democràtica de les organitzacions.

Solució
Jamgo desenvolupa aquesta plataforma web amb Django, un framework d’aplicacions web open source escrit en Python.

Amb aquesta plataforma les entitats es poden registrar i generar, de forma autònoma, un diganòstic inicial de l’estat de la governança democràtica de l’entitat.

Mitjançant aquesta solució, les entitats disposen d’una eina per empoderar les persones i implicar-les en la presa de decisions respecte als diferents focus definits. En base a les respostes i altres variables programades, l’aplicació genera una matriu de la governança democràtica de forma automàtica. Per poder facilitar l’anàlisi dels resultats, la matriu apareix en diferents colors (tipus semàfor), segons el grau d’assoliment dels focus.

El servei es gestiona des d’un backoffice on es poden gestionar les dades mestres, elaboarar els qüestionaris i consultar les dades recollides a la matriu.

Tecnologia
Django framework

client: La Confederació - Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya

any: 2021

https://laconfederacio.org

serveis relacionats:

Desenvolupament web i app

Software a mida

signatura: