Projecte basat en tecnologia Java

Context

El mòdul de gestió del cens de l’ICAB, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, és una eina interna desenvolupada a mesura que serveix per gestionar i fer un seguiment dels usuaris (col·legiats, alumnes, etc.)

Repte
Aquesta aplicació està basada en una arquitectura obsoleta que provocava que qualsevol evolució del codi fos molt costosa. Per tant, el repte consistia a utilitzar tecnologies actuals que, a més, servissin per marcar el desenvolupament homogeni de la resta d’aplicacions de gestió interna de què disposen. D’aquesta manera, es pretenia establir una arquitectura de programari clara, escalable i ben estructurada. Un altre dels punts clau d’aquest projecte era la necessitat de mantenir el sistema de permisos actual.

Solució
En Jamgo portem anys evolucionant una sèrie de llibreries de codi obert que ens serveixen per realitzar desenvolupaments d’aplicacions de tipus backoffice sense necessitat de començar cada vegada el desenvolupament de zero: el Jamgo Framework.
La majoria de vistes que es mostraven en el mòdul de gestió del cens de l’ICAB provenien d’una aplicació interna que les servia, per la qual cosa s’ha desenvolupat la capa de dades corresponent a les entitats implicades en aquestes vistes.
La capa de serveis existent, que contenia gairebé tota la lògica de negoci ja implementada, s’ha integrat en una aplicació web desenvolupada amb el Jamgo Framework.
Finalment, a la capa de presentació, s’han desenvolupat totes les vistes fent ús de les noves llibreries. A nivell visual, s’han respectat tots els estils que venien donats per l’aplicació anterior i l’aplicació de gestió interna general, de manera que mentre coexisteixin les dues eines web la integració és coherent a nivell d’usabilitat.

Tecnologies
Java 8
Vaadin 8
Spring 4.3.16
Spring Boot 1.5.12
Spring Security 4.2.5

serveis relacionats:

signatura: