Web corporativa i catàleg de producte. Desenvolupament HTML5 responsive.

Context

El juny de 2013, Horaci Polanco col∙labora com a consultor independent amb l’equip ECM de l’empresa Roca. Durant aquest primer tram del projecte s’encarrega de crear els primers wireframes del projecte, juntament amb els departaments de Màrqueting i IT de Roca, durant la realització d’aquest projecte es va treballar conjuntament amb les empreses, Multiplo: x Creative e-Business i Azalpen , donant suport en estratègia i SEO.

Repte

L’objectiu principal del projecte és visualitzar de forma coherent un entorn que conté un gran volum d’informació. L’absència d’un projecte vàlid similar per a la marca Roca no permetia establir punts de partida.

L’estratègia ha de permetre la convivència entre l’univers de valors de marca i un entorn més concret com el catàleg de producte.

Ha de permetre també una navegació transversal de països, mercats i idiomes.

A nivell de direcció d’art, el repte és mantenir els conceptes visuals de la marca i aportar dosis molt mesurades d’innovació web.

Solució

A nivell conceptual, s’ha buscat un entorn clar, llegible i ordenat que permeti a l’usuari, per sobre de tot, entendre sempre on troba.

A nivell d’estructura visual, s’ha treballat amb una retícula de 12 columnes que permet modular l’espai de forma idèntica en totes les pantalles.

A nivell tipogràfic, s’ha treballat amb fonts de pal sec, Helvètica i Swiss Condensed, i s’ha utilitzat el blanc i el negre com colors principals.

A nivell d’usabilitat, s’han creat uns menús desplegables espaiosos i molt visuals. La idea és poder navegar per tot el site, des de qualsevol punt.

Per a la solució front­end, s’han utilitzat tècniques HTML5, CSS3 i jQuery, per mostrar els continguts de forma coherent amb els diferents navegadors i dispositius.