Publicació de serveis d'accés a Tràmits des de la web del Col∙legi d'Advocats.

Context

La web actual del Col∙legi d’Advocats ofereix una sèrie de serveis als col∙legiats pels quals és necessari descarregar la documentació necessària i presentar­la degudament cumplimentada de forma presencial. Això, a banda de suposar una pèrdua de temps en forma de desplaçament pel col∙legiat, càrrega de treball als empleats/des del Col∙legi d’Advocats al haver de tractar cada sol∙licitud manualment.

Repte

És necessari oferir els serveis de forma telemàtica, de forma que el col∙legiat no hagi de desplaçar-se fins el Col∙legi d’Advocats i agilitzar la tramitació per part dels empleats/des del Col∙legi d’Advocats.

Solució

Implementació d’una aplicació web que genera la majoria dels formularis necessaris pels tràmits de forma dinàmica. Degut a la gran quantitat de tràmits existents, la implementació d’un formulari per cada tràmit era una feina molt costosa. Es va optar per la implementació d’un motor que, basant­se en la informació obtinguda de la base de dades referent a un tràmit i els diferents passos del workflow del tràmit, li oferís al col∙legiat (o persona interessada) el formulari corresponent en cada cas.

Els serveis necessaris per a l’execució dels tràmits es publiquen via restFul web services, independitzant­los de la plataforma i centralitzant­los pel seu accés des de diferents aplicacions.

Tecnologies

Rest web services amb Jersey 1.17: Publicació de serveis
Jackson 1.9.13: serialització JSON
Spring 3.2.1: contenidor de beans, IOC, integració de Jersey
JUnit 4.8.2
JQuery 2.0.3
Maven 3
Certificats digitals auto­signats: Securitzar l’accés als serveis web

client: ICAB

any: 2013

serveis relacionats:

Software a mida

Desenvolupament web i app

signatura:

Aritz Samaniego (Soci & Arquitecte Java EE)